Goonstation 13 - Modules - Types

code/modules/materials/Mat_Materials.dm

/_is_abstract/datum/materialBase material datum definition
/_is_abstract/datum/material/metalBase metal material parent
/_is_abstract/datum/material/organicBase organic material parent
/datum/material/metal/glowstickMaterial for bundles of glowsticks as fuel rods